Information

Här är övergripande information för Danskarusellen. Eventuella lokala avvikelser kan förekomma. De står längst ner på denna sida.

1 Anmälan och grundinfo

* Alla är välkomna att delta, oavsett dansstil och erfarenhet.

* Varje deltagande grupp/dansare är garanterad minst tre scentillfällen.

* Anmälan görs via Danskarusellens webbsida.

* Det är tillåtet att anmäla sig oavsett sin hemort.

* Det är tillåtet att ställa upp solo eller i grupp.

 

* De flesta distrikt har ett tak för antalet deltagande. Danskarusellen förbehåller sig då rätten att prioritera geografisk, åldersmässig och genremässig spridning. I övrigt gäller lottning för vilka som får delta.

(Se ditt lokala distrikt vad som gäller, några tar också in alla anmälda)

* Det är tillåtet att vara medlem i flera grupper. Om du avser att delta i flera grupper skall detta meddelas innan första turnéstoppet.

* Det är helt okej att uppträda med koreografier som andra har gjort (såvida detta är godkänt av koreografen)

 

* Det är tillåtet att under turnéns gång byta ut och/eller förändra antalet gruppmedlemmar.

Det är dock inte tillåtet att under pågående turné byta grupp.

Om det är aktuellt att byta ut eller lägga till medlemmar måste detta ske innan Distriktsfestivalen äger rum, efter Distriktsfestivalen är det inte tillåtet att förändra gruppens sammansättning.

Om någon i gruppen blir sjuk inför en Distriktsfestival eller Riksfestival är det tillåtet att ha en ersättare, efter uppvisande av läkarintyg.

Alla förändringar i gruppens sammansättning under turnéns gång, skall meddelas kontakpersonen på Studiefrämjandet.

* Det är förbjudet att ha framföranden med kränkande, rasistiskt eller sexistiskt innehåll.

* Danskarusellen betalar inte ut reseersättning.

* Förhinder. Om ni av någon anledning skulle vilja avanmäla er ska detta göras senast 15 december till karusellchefen i det distrikt ni är anmälda.

Vid utebliven eller sen avanmälan debiteras 500 kronor. Fakturan skickas till gruppens kontaktperson.

2 Alkoholfritt

Danskarusellen är ett alkoholfritt arrangemang. Detta innebär att all form av alkoholförtäring är förbjuden. Om någon alkohol påträffas i gruppens/dansarens loge eller närhet diskvalificeras denna per automatik.

§3 Scen och rekvisita

* Scenstället står för scen, PA och ljus.

* Gruppen/dansaren måste själva ta med rekvisita om så önskas.

* Scenstället håller med ljud- och ljustekniker.

 * Scenstället övervakar så att den högsta tillåtna ljudvolymen inte överskrids.

* Ett renodlat genrep kan inte garanteras, däremot kommer möjlighet finnas att göra ett kort sammandrag före framträdandet. 

* Varje distrikt har lokal information om scenstorlekar, kontaktuppgifter till spelställen med mera. 

4 Marknadsföring

* Dansarna tillsammans med respektive scenställe ansvarar för att marknadsföra turnéstoppen.

Studiefrämjandet tillhandahåller affischer och Facebookevenemang för varje stopp. Affischer hämtas på Studiefrämjandet, eller skrivs ut här på danskarusellen.se. Facebookevenemangen bjuder en in gäster till och delar på andras sidor.

Det finns även en möjlighet att marknadsföra sig via dansgruppens /dansarens profil här på danskarusellen.se

Det är INTE tillåtet att använda Danskarusellens logotyp på egen hand eller att göra ”egna” affischer och Facebookevenemang av Danskarusellens arrangemang. Vi rekommenderar att varje grupp gör sin egen Facebooksida och delar de befintliga evenemangen där.

Se också till att använda #danskarusellen och #livekarusellen flitigt under hela turnén!

5 Tider

* Maximal scentid är 10 minuter per grupp. Denna tid startar då gruppen börjar sitt framträdande. Håll tiden, var schysst mot övriga artister och publik.

* Du ska meddela din/din grupps totala scentid till den lokala arrangören inför varje turnéstopp, detta för att kunna förbereda framträdandet på bästa sätt.

6 Turnéstopp & Katapulten

* Grupperna/dansaren delas upp i pooler som turnérar runt tillsammans under perioden.

* Om en grupp får förhinder att delta i på ett turnéstopp ska detta snarast meddelas respektive scenställe. Om gruppen/dansaren inte meddelar eventuell frånvaro riskerar gruppen/dansaren att bli utesluten ur Danskarusellen.

* Det är inte tillåtet att byta scentider med grupper från andra pooler.

* Dansordning utses av respektive scenställe eller den lokala Danskarusellchefen.

* Om gruppen använder koreografier som någon annan skapat ska detta tydligt meddelas från scenen.

*Katapulten är Danskarusellens kickoff och fungerar samtidigt som ett längre turnéstopp. Skillnaden är att alla distriktets grupper dansar under ett och samma tillfälle.

7 Entréavgift

Alla turnéstopp har fri entré.

Entréavgift kan förekomma under Distriktsfestivaler.

Turnéavslutningen har fri entré.

8 Ändringar

Notera att lokala avvikelser från regelverket och upplägget kan förekomma. Danskarusellen arrangeras utifrån arrangörens lokala förutsättningar.
Danskarusellens ledningsgrupp har rätt att förändra, lägga till eller ta bort paragrafer under turnéns gång. Dessa ändringar kommer i så fall tydligt meddelas på Danskarusellens webbsida.

 

Dela sidan